ÁSZF

Jelen ÁSZF a Nagyszőnyeg Kft. és a Megrendelő között létrejövő szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 1. A szerződéskötés és a teljesítés helye

A szerződéskötés helye a megrendeléskor leadott szállítási cím (ahol a Nagyszőnyeg Kft. képviselője átveszi a szolgáltatás tárgyát). A teljesítés helye a Nagyszőnyeg Kft. által megjelölt üzem.

 1. Szolgáltatások és áraik

2.1 A Nagyszőnyeg Kft. által végzett aktuális szolgáltatásokat, az egyes szolgáltatások aktuális árait, azok elvégzésének vállalt határidejét, továbbá a tárolási díjat a jelen weboldalon feltüntetett árlista tartalmazza.

2.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezeket a feltételeket a Nagyszőnyeg Kft. kizárólagosan jogosult meghatározni, továbbá ezeket (ár, határidő, szolgáltatás stb.) egyoldalúan módosítani, változtatni, ideértve az egyes szolgáltatásfajták megszüntetését is.

2.3 Megrendelő a megrendeléssel – a megrendelés napján az árlistán szereplő – aktuális szerződéses feltételeket elfogadja. Megrendelésnek minősül a megrendelési jegynek vagy szállítólevélnek (3.3 pont), Megrendelő által történő aláírása és átvétele

 1. A szolgáltatás megrendelése

3.1 A Megrendelő átadja a szolgáltatás tárgyát vegytisztítás, mosás, szőnyegtisztítás illetve ezeket kiegészítő szolgáltatások valamelyikének elvégzésére. A Nagyszőnyeg Kft. képviselője átveszi a tisztítandó szőnyeg mennyiségre (mennyiségi átvétel), majd minőségi szemrevételezés (minőségi átvétel) után tájékoztatja a Megrendelőt az igényelt szolgáltatás teljesíthetőségéről.

3.1.1 Mennyiségi átvétel:

A szolgáltatás tárgyának átvétele a Megrendelő, vagy annak képviselője jelenlétében történik.
A mennyiségi átvétel történhet:

 • m2-re
 • db-ra

 

3.1.2 Minőségi átvétel:

A minőségi szerinti átvétel szempontjai:

 • a szolgáltatás tárgyának jellemzői
 • a szolgáltatás tárgyának állapota
 • a szolgáltatás tárgyán észlelhető károsodások

3.2 Az átvételt követően a Nagyszőnyeg Kft. közli a vállalás feltételeit, azaz:

 • a szolgáltatás teljesítésének módját, határidejét
 • a szolgáltatás árát.

3.3 A Megrendelő szóbeli elfogadó nyilatkozata után történik a szolgáltatás elvállalása, a vállalási jegy, szállítólevél elkészítése, mely a Nagyszőnyeg Kft. és a Megrendelő közötti szolgáltatási szerződés megkötését jelenti.

A megrendelési jegy tartalma:

 • A szolgáltató neve, címe, adószáma
 • A szerződéskötés időpontja
 • A megrendelés azonosító száma
 • Az átvett szőnyeg darabszáma vagy m2-re
 • A szolgáltatás teljesítésének időpontja
 • A minőségi kikötések, észrevételek
 • A szolgáltatás ellenértéke.

Az átvételkor a vállalási jegyen fel kell tüntetni azokat a hibákat, amelyek a szolgáltatás elvégzését nem akadályozzák, a tiszta szőnyeg kiadásakor azonban reklamáció tárgyát nem képezhetik.

3.4 A szolgáltatás megtagadása:

A Nagyszőnyeg Kft. a szolgáltatás vállalását megtagadhatja, ha

 • a termelési kapacitás vagy a technológiai feltételek hiánya ezt indokolja,
 • a szolgáltatás tárgya túlszennyezett, egészségre káros hatású, bűzös, undort keltő, vagy egyéb szennyezettségű,
 • a szolgáltatás tárgyának állapota nem teszi lehetővé a munka elvégzését,
 • a vállalás feltételeit a Megrendelő nem fogadja el.

3.5 A Nagyszőnyeg Kft. a megrendelt szolgáltatás elvégzése után a szolgáltatás tárgyát a megrendelési jegy, szállítólevél bemutatójának kiadja, a megrendelési jegyet, szállítólevelet bevonja. A megrendelési jegy bemutatóra szól, a szolgáltatás tárgyának átadásakor a Nagyszőnyeg Kft. a tulajdonjogot nem vizsgálja. A szolgáltatás tárgyát annak a személynek adjuk ki, aki a megrendelési jegyet felmutatja a személyazonosság vizsgálata nélkül. Amennyiben a megrendelő észleli a megrendelési jegy elvesztését és ezt jelzi a Nagyszőnyeg Kft. -nek / tételesen felsorolva és elmondva a tisztítandó termékek fajtáját, színét, méretét / akkor a személyazonosság igazolása után ki kell adni a szőnyeget. A Nagyszőnyeg Kft. példányára rá kell vezetni az átvevő nevét, címét, személyazonossági igazolványának számát és az átvételt az átvevő aláírásával igazolja.

3.6 A Nagyszőnyeg Kft. által elvállalt szolgáltatásokat azok vissza szállításakor készpénzben kell kifizetni.

3.7 A Megrendelő külön és előre közölt kérésére – a vállalkozási díj összegétől függetlenül – a Nagyszőnyeg Kft.  ÁFÁ-s számlát ad.

 1. Felelősség, szavatosság

4.1 Szolgáltató mindent meg tesz annak érdekében, hogy a rábízott dolgokat a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki (általános szakmai elvárhatóság).

4.2 A szolgáltató vállalja, hogy az átvett termékek épségének, tartósságának megőrzése érdekében a tisztítást a lehető legnagyobb körültekintéssel végzi el.

4.7 Hibás teljesítés esetén a Megrendelő köteles azt bizonyítani, hogy a hiba a Nagyszőnyeg Kft. érdekkörében merült fel. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő – szavatossági jogának érvényesítéseként – a szolgáltatás újbóli teljesítését kérheti.

4.8 Annak bizonyítása, hogy a szolgáltatást a Nagyszőnyeg Kft. végezte, a Megrendelő kötelezettsége. Erre való tekintettel a Nagyszőnyeg Kft.  a szavatossági jogokat csak akkor köteles kielégíteni, ha azt a Megrendelő a kiállított blokkal/számlával tudja igazolni.

4.9 Abban az esetben, ha az átadott dolgot nem lehet visszaszolgáltatni (elveszett, elcserélték, ellopták, tűz martaléka lett, stb.), akkor ezért a Nagyszőnyeg Kft.  tartozik kártérítéssel. Egy áru akkor tekintendő elveszettnek, ha az árut a Nagyszőnyeg Kft.  az átadástól számított egy hónapon belül nem adta vissza a Megrendelőnek, Megrendelő kérése ellenére.

4.10 Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (például gyártási hibából, kopásból, a Megrendelő által végzett kezelésből eredő hibák stb.), akkor a Nagyszőnyeg Kft.  felelőssége nem áll fenn. A gyártási hibás termékekért kártérítést a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhet a megrendelő.

4.11 A felelősség megállapítása nyilvánvalóan alkalmatlan termék esetén:

Ha a Nagyszőnyeg Kft. képviselője általában úgy találja, hogy a szolgáltatás tárgya nem felel meg a kezelhetőség feltételeinek, (pld. az adott áru a tisztítást feltehetően rosszul tűri) erről köteles a Megrendelőt figyelmeztetni azzal, hogy az igényelt szolgáltatás teljesítése esetén a termékben kár keletkezhet. Ha a Megrendelő a tájékoztatás után nem áll el a szolgáltatás teljesítésének igényétől, úgy azt a Megrendelő kockázatára – melynek tudomásul vételét írásban elismerte – kell a tisztítást elvégezni.

4.13 Kártérítés

A kártérítés célja a szőnyeg tisztításba adása pillanatában fennálló értékének megtérítése. Ennek során a Nagyszőnyeg Kft.  a Megrendelő által a kifogás bejelentésétől számított 3 napon belül benyújtott, az adott áru vásárlásáról szóló számlán szereplő összeget, számla hiányában a szőnyeg hasonló jellegű és minőségű, hazai gyártású, közepes árfekvésű értékét veszi figyelembe.

4.13.1 A kártérítés mértéke az áru árának:

 • 70 %-a, ha az árut 3 hónapon belül vásárolták,
 • 50 %-a, ha az árut 24 hónapon belül vásárolták.
 • 20 %-a, ha az árut 24 hónapnál régebben vásárolták.

A kártérítés összege nem haladhatja meg az áru értékét.

 1. Reklamációk
 • A Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a Nagyszőnyeg Kft. -vel közölni, de legkésőbb az átvételtől számított 24 órán belül. A szőnyeg elvesztéssel kapcsolatos vásárlói kifogást az átvételt követően a Nagyszőnyeg Kft. nem fogad el. Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Nagyszőnyeg Kft. -nek és a Megrendelőnek együttesen alá kell írni. Amennyiben a Felek között vitás annak eldöntése, hogy a hiba a Nagyszőnyeg Kft.  vagy a Megrendelő érdekkörében merült fel, úgy ezen kérdés tisztázása érdekében a Szolgáltató az általa megjelölt szakértőt kéri fel a szakvélemény elkészítésére. A szakvélemény készítésére a Megrendelő a Nagyszőnyeg Kft. -ét nem kötelezheti és a Szolgáltató a szakvélemény elkészíttetését ilyen esetben is csak akkor biztosítja a saját költségén, amennyiben a Megrendelő előzetesen, írásban nyilatkozik arról, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

6.Tárolási díj felszámolása /késedelmes kiváltás/

 

 • A vállalási határidőt a kiállított vállalási jegy, szállítólevél tartalmazza. A Nagyszőnyeg Kft. a vállalási határidő napját követő 15 naptári nap után – amennyiben Megrendelő az árut nem vette át – megkezdett napi alapú, tárolási díjat számít fel, amelyet Megrendelő az áru átvételekor köteles a Nagyszőnyeg Kft. részére megfizetni. A Tárolási díj mértéke a számla végösszegének az 5% / nap.
 1. Át nem vett áruk őrzése
 • A szolgáltatás elkészültétől számított 2 hónapig köteles a Nagyszőnyeg Kft.  megőrizni a szőnyeget. A 2 hónapos várakozás után a Nagyszőnyeg Kft. a ki nem váltott tételeket karitatív intézményeknek adja vagy saját belátása szerint egyéb módon hasznosítja azokat.
 1. A személyes adatkezelés szabályai
 • A Nagyszőnyeg Kft.  a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése, teljesíthetősége és folyamatos javítása érdekében tartja nyilván, kezeli és ugyanilyen célból kerülnek adatfeldolgozásra is. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30.§ (a) pontja alapján, nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza.

 

 

 

Néhány dolog, amit a szőnyegtisztítás megrendelése előtt tudni érdemes!

Szőnyegtisztítást csak Budapest területén vállalunk.

Szőnyegtisztítást csak háztól-házig szállítással vállalunk.

A szőnyegtisztítás átfutási ideje a szőnyegek elhozatalától számítottan 2 munkanap.

A szőnyegtisztítást 6m2 felett díjtalan szállítással vállaljuk.

Az általunk elvégzett szőnyegtisztításra, szegésre és javításra garanciát vállalunk!

Szőnyegtisztításra a megrendelését leadhatja telefonon, online vagy facebook oldalunkon.

Szőnyegtisztítást Budapest 5. kerületében és a Budai Vár területén nem vállalunk!

Fontos! Elhanyagolt szőnyegeknél, beletaposott foltokkal nem minden esetben érhetjük el a tökéletes tisztaság eredményét.

Online megrendelés