+36 1 294 7328, +36 20 804 2936, +36 30 920 3787 info@budapest-szonyegtisztitas.hu

Jelen ÁSZF a Nagyszőnyeg Kft. és a Megrendelő között létrejövő szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

1. A szerződéskötés és a teljesítés helye

A szerződéskötés helye a megrendeléskor leadott szállítási cím (ahol a Nagyszőnyeg Kft. képviselője átveszi a szolgáltatás tárgyát). A teljesítés helye a Nagyszőnyeg Kft. által megjelölt üzem.

 

2. Szolgáltatások és áraik

2.1 A Nagyszőnyeg Kft. által végzett aktuális szolgáltatásokat, az egyes szolgáltatások aktuális árait, azok elvégzésének vállalt határidejét, továbbá a tárolási díjat a jelen weboldalon feltüntetett árlista tartalmazza.

2.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezeket a feltételeket a Nagyszőnyeg Kft. kizárólagosan jogosult meghatározni, továbbá ezeket (ár, határidő, szolgáltatás stb.) egyoldalúan módosítani, változtatni, ideértve az egyes szolgáltatásfajták megszüntetését is.

2.3 Megrendelő a megrendeléssel – a megrendelés napján az árlistán szereplő – aktuális szerződéses feltételeket elfogadja. Megrendelésnek minősül a megrendelési jegynek vagy szállítólevélnek (3.3 pont), Megrendelő által történő aláírása és átvétele.

 

3. A szolgáltatás megrendelése

3.1 A Megrendelő átadja a szolgáltatás tárgyát vegytisztítás, mosás, szőnyegtisztítás illetve ezeket kiegészítő szolgáltatások valamelyikének elvégzésére. A Nagyszőnyeg Kft. képviselője átveszi a tisztítandó szőnyeg mennyiségre (mennyiségi átvétel), majd minőségi szemrevételezés (minőségi átvétel) után tájékoztatja a Megrendelőt az igényelt szolgáltatás teljesíthetőségéről.

3.1.1 Mennyiségi átvétel:

A szolgáltatás tárgyának átvétele a Megrendelő, vagy annak képviselője jelenlétében történik.
A mennyiségi átvétel történhet:

 • m2-re
 • db-ra

3.1.2 Minőségi átvétel:

A minőségi szerinti átvétel szempontjai:

 • a szolgáltatás tárgyának jellemzői
 • a szolgáltatás tárgyának állapota
 • a szolgáltatás tárgyán észlelhető károsodások

3.2 Az átvételt követően a Nagyszőnyeg Kft. közli a vállalás feltételeit, azaz:

 • a szolgáltatás teljesítésének módját, határidejét
 • a szolgáltatás árát.

3.3 A Megrendelő szóbeli elfogadó nyilatkozata után történik a szolgáltatás elvállalása, a vállalási jegy, szállítólevél elkészítése, mely a Nagyszőnyeg Kft. és a Megrendelő közötti szolgáltatási szerződés megkötését jelenti.

A megrendelési jegy tartalma:

 • A szolgáltató neve, címe, adószáma
 • A szerződéskötés időpontja
 • A megrendelés azonosító száma
 • Az átvett szőnyeg darabszáma vagy m2-re
 • A szolgáltatás teljesítésének időpontja
 • A minőségi kikötések, észrevételek
 • A szolgáltatás ellenértéke.

Az átvételkor a vállalási jegyen fel kell tüntetni azokat a hibákat, amelyek a szolgáltatás elvégzését nem akadályozzák, a tiszta szőnyeg kiadásakor azonban reklamáció tárgyát nem képezhetik.

3.4 A szolgáltatás megtagadása:

A Nagyszőnyeg Kft. a szolgáltatás vállalását megtagadhatja, ha

 • a termelési kapacitás vagy a technológiai feltételek hiánya ezt indokolja,
 • a szolgáltatás tárgya túlszennyezett, egészségre káros hatású, bűzös, undort keltő, vagy egyéb szennyezettségű,
 • a szolgáltatás tárgyának állapota nem teszi lehetővé a munka elvégzését,
 • a vállalás feltételeit a Megrendelő nem fogadja el.

3.5 A Nagyszőnyeg Kft. a megrendelt szolgáltatás elvégzése után a szolgáltatás tárgyát a megrendelési jegy, szállítólevél bemutatójának kiadja, a megrendelési jegyet, szállítólevelet bevonja. A megrendelési jegy bemutatóra szól, a szolgáltatás tárgyának átadásakor a Nagyszőnyeg Kft. a tulajdonjogot nem vizsgálja. A szolgáltatás tárgyát annak a személynek adjuk ki, aki a megrendelési jegyet felmutatja a személyazonosság vizsgálata nélkül. Amennyiben a megrendelő észleli a megrendelési jegy elvesztését és ezt jelzi a Nagyszőnyeg Kft. -nek / tételesen felsorolva és elmondva a tisztítandó termékek fajtáját, színét, méretét / akkor a személyazonosság igazolása után ki kell adni a szőnyeget. A Nagyszőnyeg Kft. példányára rá kell vezetni az átvevő nevét, címét, személyazonossági igazolványának számát és az átvételt az átvevő aláírásával igazolja.

3.6 A Nagyszőnyeg Kft. által elvállalt szolgáltatásokat azok vissza szállításakor készpénzben kell kifizetni.

3.7 A Megrendelő külön és előre közölt kérésére – a vállalkozási díj összegétől függetlenül – a Nagyszőnyeg Kft.  ÁFÁ-s számlát ad.

 

4. Felelősség, szavatosság

4.1 Szolgáltató mindent meg tesz annak érdekében, hogy a rábízott dolgokat a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki (általános szakmai elvárhatóság).

4.2 A szolgáltató vállalja, hogy az átvett termékek épségének, tartósságának megőrzése érdekében a tisztítást a lehető legnagyobb körültekintéssel végzi el.

4.7 Hibás teljesítés esetén a Megrendelő köteles azt bizonyítani, hogy a hiba a Nagyszőnyeg Kft. érdekkörében merült fel. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő – szavatossági jogának érvényesítéseként – a szolgáltatás újbóli teljesítését kérheti.

4.8 Annak bizonyítása, hogy a szolgáltatást a Nagyszőnyeg Kft. végezte, a Megrendelő kötelezettsége. Erre való tekintettel a Nagyszőnyeg Kft.  a szavatossági jogokat csak akkor köteles kielégíteni, ha azt a Megrendelő a kiállított blokkal/számlával tudja igazolni.

4.9 Abban az esetben, ha az átadott dolgot nem lehet visszaszolgáltatni (elveszett, elcserélték, ellopták, tűz martaléka lett, stb.), akkor ezért a Nagyszőnyeg Kft.  tartozik kártérítéssel. Egy áru akkor tekintendő elveszettnek, ha az árut a Nagyszőnyeg Kft.  az átadástól számított egy hónapon belül nem adta vissza a Megrendelőnek, Megrendelő kérése ellenére.

4.10 Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (például gyártási hibából, kopásból, a Megrendelő által végzett kezelésből eredő hibák stb.), akkor a Nagyszőnyeg Kft.  felelőssége nem áll fenn. A gyártási hibás termékekért kártérítést a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhet a megrendelő.

4.11 A felelősség megállapítása nyilvánvalóan alkalmatlan termék esetén:

Ha a Nagyszőnyeg Kft. képviselője általában úgy találja, hogy a szolgáltatás tárgya nem felel meg a kezelhetőség feltételeinek, (pld. az adott áru a tisztítást feltehetően rosszul tűri) erről köteles a Megrendelőt figyelmeztetni azzal, hogy az igényelt szolgáltatás teljesítése esetén a termékben kár keletkezhet. Ha a Megrendelő a tájékoztatás után nem áll el a szolgáltatás teljesítésének igényétől, úgy azt a Megrendelő kockázatára – melynek tudomásul vételét írásban elismerte – kell a tisztítást elvégezni.

4.13 Kártérítés

A kártérítés célja a szőnyeg tisztításba adása pillanatában fennálló értékének megtérítése. Ennek során a Nagyszőnyeg Kft.  a Megrendelő által a kifogás bejelentésétől számított 3 napon belül benyújtott, az adott áru vásárlásáról szóló számlán szereplő összeget, számla hiányában a szőnyeg hasonló jellegű és minőségű, hazai gyártású, közepes árfekvésű értékét veszi figyelembe.

4.13.1 A kártérítés mértéke az áru árának:

 • 70 %-a, ha az árut 3 hónapon belül vásárolták,
 • 50 %-a, ha az árut 24 hónapon belül vásárolták.
 • 20 %-a, ha az árut 24 hónapnál régebben vásárolták.

A kártérítés összege nem haladhatja meg az áru értékét.

5. Reklamációk

 • A Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a Nagyszőnyeg Kft. -vel közölni, de legkésőbb az átvételtől számított 24 órán belül. A szőnyeg elvesztéssel kapcsolatos vásárlói kifogást az átvételt követően a Nagyszőnyeg Kft. nem fogad el. Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Nagyszőnyeg Kft. -nek és a Megrendelőnek együttesen alá kell írni. Amennyiben a Felek között vitás annak eldöntése, hogy a hiba a Nagyszőnyeg Kft.  vagy a Megrendelő érdekkörében merült fel, úgy ezen kérdés tisztázása érdekében a Szolgáltató az általa megjelölt szakértőt kéri fel a szakvélemény elkészítésére. A szakvélemény készítésére a Megrendelő a Nagyszőnyeg Kft. -ét nem kötelezheti és a Szolgáltató a szakvélemény elkészíttetését ilyen esetben is csak akkor biztosítja a saját költségén, amennyiben a Megrendelő előzetesen, írásban nyilatkozik arról, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

6. Tárolási díj felszámolása /késedelmes kiváltás/

A vállalási határidőt a kiállított vállalási jegy, szállítólevél tartalmazza. A Nagyszőnyeg Kft. a vállalási határidő napját követő 15 naptári nap után – amennyiben Megrendelő az árut nem vette át – megkezdett napi alapú, tárolási díjat számít fel, amelyet Megrendelő az áru átvételekor köteles a Nagyszőnyeg Kft. részére megfizetni. A Tárolási díj mértéke a számla végösszegének az 5% / nap.

 

7. Át nem vett áruk őrzése

  • A szolgáltatás elkészültétől számított 2 hónapig köteles a Nagyszőnyeg Kft.  megőrizni a szőnyeget. A 2 hónapos várakozás után a Nagyszőnyeg Kft. a ki nem váltott tételeket karitatív intézményeknek adja vagy saját belátása szerint egyéb módon hasznosítja azokat.

  8. A személyes adatkezelés szabályai

   • A Nagyszőnyeg Kft.  a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése, teljesíthetősége és folyamatos javítása érdekében tartja nyilván, kezeli és ugyanilyen célból kerülnek adatfeldolgozásra is. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30.§ (a) pontja alapján, nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza.